Đối tượng thực hiện phẫu thuật nâng mũi là ai?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

Một tiêu chí quan trọng đối với các ứng viên nâng mũi là sự phát triển hoàn thiện, đảm bảo cấu trúc mũi đã đạt đến độ trưởng thành.

Đối tượng thực hiện phẫu thuật nâng mũi là ai?