Các khu vực có thể thực hiện quy trình nâng cơ là gì?

MyKoreanDoctor
MyKoreanDoctor

Sự lựa chọn giữa việc nâng cơ mặt nhỏ và nâng cơ mặt đầy đủ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của da chùng và các kết quả mong muốn.

Các khu vực có thể thực hiện quy trình nâng cơ là gì?